Stadgar

För den ideella föreningen Rasbo i Samverkan antagna den 19 mars 2003, reviderade den 3 oktober 2007 och reviderade 12 mars 2020. Stadgarna ska hållas tillgängliga på föreningens hemsida.

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Rasbo i Samverkan (RiS), föreningen har sitt säte inom Uppsala kommun.

§ 2 Ändamål

Ändamålet är att i samarbete med politiska partier, föreningar, organisationer och företag inom Rasbobygden, initiera, behandla och driva demokrati- och utvecklingsfrågor i församlingarna Rasbo – Rasbokil, Tuna och Stavby.
Föreningen ska vara en länk mellan bygdens befolkning och det offentliga samhället, sprida information och bedriva kommunikation kring landsbygdsfrågor.

§ 3 Medlemmar

Varje enskild person med intresse att verka för föreningens ändamål kan bli medlem. Varje medlem äger en (1) röst.
Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av stämman. Före beslut om uteslutning ska medlemmen ges tillfälle att yttra sig.

§ 4 Avgifter

Medlemsavgiften fastställs årligen av årsstämman. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till och med 31 december. Verksamhetsåret överensstämmer med föreningens räkenskapsår.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tretton (13) ledamöter jämte ersättare för dessa. De utgörs av politiker motsvarande vart och ett av de partier som under aktuell period finns representerade i Uppsala kommun, samt ledamöter som representerar föreningar, organisationer och företag. Samtliga ledamöter och ersättare ska vara medlemmar i RiS och de väljs på årsstämman. Ledamöter väljs på 2 år växelvis, likaså ersättare.
Styrelsen konstituerar sig efter stämman och väljer då en ordförande/sammankallande, en vice ordförande/vice sammankallande, sekreterare och en kassör inom de valda ledamöterna.
Styrelse utser arbetsutskott eller arbetsgrupper.
Valberedning, revisorer och revisorssuppleanter utses av årsstämman för ett (1) år.

§ 6 Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger särskilt:

att inom sig utse tre ledamöter, som var för sig äger teckna föreningens firma;

att handha förvaltningen av alla föreningen rörande angelägenheter;

att föra föreningens beslut till verkställighet;

att genom kassören infordra fastställda avgifter samt svara för bokföring och förvaltning av föreningens medel;

att till revisorerna överlämna underlaget för revision senast en (1) månad före årsstämman;

att upprätta medlemsförteckning och hålla den aktuell.

§ 7 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsmässig när – efter kallelse till samtliga ledamöter – minst hälften av ledamöterna eller deras ersättare är närvarande. Sakfrågor inom styrelsen avgörs genom öppen omröstning. Vid personval används öppen omröstning såvida inte någon ledamot annat begär. Enkel majoritet tillämpas. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

§ 8 Årsstämma

Föreningens beslutande organ är stämman och styrelsen. Årsstämma hålls senast under mars månad. Kallelse skall vara tillgänglig senast två veckor före stämman. Extra stämma kan hållas om styrelsen finner skäl till detta eller då det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

Vid ordinarie årsstämma skall förekomma följande ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 2. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare.
 3. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 4. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 5. Föredragning av revisorernas berättelse.
 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
 9. Fråga om arvode.
 10. Val av styrelseledamöter (enligt § 5).
 11. Val av ersättare (enligt §5).
 12. Val av två revisorer och minst en revisorssuppleant (enligt § 5).
 13. Val av valberedning (enligt § 5).
 14. Fastställande av medlemsavgift.
 15. Övriga anmälda ärenden.
 16. Eventuellt utdelande av utmärkelse till förtjänt person i bygden.

§ 9 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om beslutet fattas vid två på varandra följande stämmor med minst tre (3) månaders mellanrum, varav en är ordinarie årsstämma. Stadgeändring kan endast beslutas om
ändringsförslaget omnämnts i kallelsen till stämman.

§ 10 Föreningens upphörande

Beslut om föreningens upphörande sker på samma sätt som beslut om stadgeändring (§ 9).