Stadgar

För den ideella föreningen Rasbo i Samverkan (RIS) antagna den 19 mars 2003 (rev. den 3 oktober 2007)

§ 1 Namn och ändamål

Den ideella förening, vars namn är Rasbo i Samverkan (RiS), ska i samverkan med de politiska partierna, föreningar, organisationer och företag med intressen inom Rasbo kommundel initiera, behandla och driva demokrati- och utvecklingsfrågor i socknarna Rasbo, Rasbokil, Tuna och Stavby inom Uppsala kommun.

§ 2 Medlemmar

Varje enskild person med intresse att verka för föreningens ändamål kan bli medlem. Varje medlem äger en (1) röst. Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av stämman. Före beslut om uteslutning ska medlemmen ges tillfälle att yttra sig.

§ 3 Avgifter

Medlemsavgiften fastställs årligen av årsstämman. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till och med 31 december. Verksamhetsåret överensstämmer med föreningens räkenskapsår.

§ 4 Stadgar

Varje medlem ska genom styrelsens försorg få ett exemplar av föreningens stadgar.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sammanlagt femton (15) ledamöter. De utgörs av sju (7) lokala politiker motsvarande vart och ett av de partier, som under aktuell period finns representerade i Uppsala kommunfullmäktige samt åtta (8) ledamöter som representerar föreningar, organisationer och företag. Samtliga ordinarie ledamöter ska vara medlemmar i föreningen RiS och de har rätt att utse ersättare bland RiS medlemmar.

En ordförande, en vice ordförande och en kassör väljs av årsstämman för ett (1) år med förtroende från något av de ovan nämnda.

Ordförande och vice ordförande ska särskiljas med att den ena kommer från gruppen av politiker och den andra från gruppen föreningar, organisationer och företag. Avgående ledamot kan återväljas.

Valberedning, revisorer och revisorssuppleanter utses av årsstämman för ett (1) år.

Styrelse utser inom sig en sekreterare, därefter har styrelsen att utse ett arbetsutskott bestående av totalt fem (5) ledamöter. Av dessa fem (5) ledamöter ska tre (3) vara politiska och två (2) med annan representativ tillhörighet.  Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör ingår i arbetsutskott. Personliga ersättare utses till ledamöter i arbetsutskottet.

§ 6 Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger särskilt:

att inom sig utse tre ledamöter, som var för sig äger teckna föreningens firma;

att handha förvaltningen av alla föreningen rörande angelägenheter;

att föra föreningens beslut till verkställighet;

att genom kassören infordra fastställda avgifter samt svara för bokföring och förvaltning av föreningens medel;

att till revisorerna överlämna underlaget för revision senast en (1) månad före årsstämman;

att upprätta medlemsförteckning och hålla den aktuell.

§ 7 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsmässig när – efter kallelse till samtliga ledamöter – minst hälften av dessa eller deras ersättare är närvarande. Sakfrågor inom styrelsen avgörs genom öppen omröstning. Vid personval används öppen omröstning såvida inte någon ledamot annat begär. Enkel majoritet tillämpas. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

§ 8  Årsstämma

Föreningens beslutande organ är stämman och styrelsen. Årsstämma hålls senast under mars månad. Kallelse skall ske skriftligen och vara utfärdad senast två veckor före stämman. Extra stämma kan hållas om styrelsen finner skäl till detta eller då det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

Vid ordinarie årsstämma skall förekomma följande ärenden:

a)       Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

b)       Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare.

c)       Fråga om stämmans behöriga utlysande.

d)       Föredragning av styrelsens årsredovisning.

e)       Föredragning av revisorernas berättelse.

f)        Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

g)       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

h)       Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

i)         Fråga om arvode.

j)        Val av styrelseledamöter (enligt § 5).

k)       Val av ordförande (enligt § 5).

l)         Val av vice ordförande (enligt § 5).

m)     Val av kassör (enligt § 5).

n)       Val av minst två revisorer och minst en revisorsuppleant (enligt § 5).

o)       Val av valberedning (enligt § 5 ).

p)       Fastställande av medlemsavgift.

q)       Övriga anmälda ärenden.

r)        Eventuellt utdelande av utmärkelse till förtjänt person i bygden.

§ 9 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om beslutet fattas vid två på varandra följande stämmor med minst tre (3) månaders mellanrum, varav en är ordinarie årsstämma. Stadgeändring kan endast beslutas om ändringsförslaget omnämnts i kallelsen till stämman.

§ 10 Förvaltning av donationsmedel

Av donationsmedel bildas en fond om inte annat har föreskrivits.  Styrelsen äger rätt att besluta om hur del av, alt. hela avkastningen ska användas till ändamål som främjar föreningens syften.

§ 11  Föreningens upphörande

Beslut om föreningens upphörande sker på samma sätt som beslut om stadgeändring (§ 9).

Eventuell behållning ska ograverad gå till barn- och ungdomsverksamhet inom Rasbo kommundel. Beslut om fördelning fattas av årsstämman.