Föreningens policy

Syftet med nedanstående policy är tvåfaldigt. Dels skall den användas för att kommunicera inriktningen på föreningens verksamhet till olika intressenter som kommunmedborgare, politiker, massmedia, etc. Dels skall den verka som styrande dokument för styrelsens arbete.

Bakgrund

Föreningen Rasbo i Samverkan bildades i samband med en förändring av den kommunala organisationen inom Uppsala kommun. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2003 och innebar att kommundelsnämnderna togs bort och en centraliserad struktur infördes. Under 2002, då beslutet om en organisatorisk förändring stod klart, ansåg ledamöterna i den dåvarande kommundelsnämnden i Rasbo att risken var stor för att landsbygdens frågor skulle komma att hamna i skuggan i den nya organisationen. Politikerna tog därför initiativ till att i föreningsform driva arbetet med utvecklings- och demokratifrågor vidare.

Syfte

Enligt föreningens stadgar, antagna vid årsstämman den 19 mars 2003, skall föreningen initiera, behandla och driva demokrati- och utvecklingsfrågor i socknarna Rasbo, Rasbokil, Tuna och Stavby inom Uppsala kommun.

Ekonomi

Föreningen skall i första hand söka medel för sin verksamhet centralt i kommunen. Andra finansiärer kan även komma ifråga. Genom att i samverkan föreslå och driva effektiva och resursbesparande åtgärder med bibehållen kvalitet i den kommunala verksamheten skulle föreningen – sett i ett längre tidsperspektiv – eventuellt kunna ta på sig ett ekonomiskt ansvar för vissa verksamheter.

Demokrati

Genom sin breda förankring i bygden kan föreningen Rasbo i Samverkan diskutera och behandla frågor på ett genomgripande och demokratiskt sätt. Stadgarna beskriver noga styrelsens sammansättning, som speglar bredden i det demokratiska synsättet. Genom sin breda demokratiska struktur kan föreningen bilda navet i ett lokalt nätverk där olika kompetenser kan tas tillvara. Föreningen lämnar därmed sitt bidrag till den eftersträvade vitaliseringen av demokratin i Uppsala kommun.

Kärnfrågor

Föreningen skall driva frågor av lokalt övergripande karaktär, där problemen kan lösas till gagn för en majoritet av invånarna. Till sådana frågor hör:

 • Barn- och ungdomsfrågor (barnomsorg, skola, fritidsgårdar)   Äldrefrågor (aktiviteter, seniorboende i Gåvsta)
 • Sociala frågor (arbetstillfällen, missbruksbekämpning)
 • Infrastruktur (mark- och planfrågor, vägunderhåll, utbyggnad av väg 288, bussförbindelser, gång- och cykelvägar, lokal fjärrvärme)
 • Kultur och fritid (kultur- och fritidsaktiviteter, badplatser, föreningslokaler, hembygdsvård, byggnadsvård)
 • Landsbygdsutveckling (bostäder, bredband, företagsfrågor, miljöpåverkan)

Aktiviteter

Föreningen skall uppnå goda och snabba resultat genom att:

 1. Skapa och upprätthålla ett väl fungerande nätverk inom Uppsala kommun.
 2. Upprätthålla goda kontakter med Uppsalas politiker och tjänstemän.
 3. Initiera och driva samverkan mellan olika föreningsgrupper i bygden.
 4. Prioritera frågor som främjar en lokal utveckling till gagn för samtliga invånare i bygden.
 5. Lyfta fram missförhållanden som hindrar utveckling.
 6. Samordna delar av den kommunala verksamheten i bygden.
 7. Finna kostnadseffektiva lösningar på övergripande problem genom att sammanföra ansvariga beslutsfattare i konstruktiva diskussioner.
 8. Informera bygdens invånare och omvärlden om verksamheten genom regelbundna utskick och hemsida på Internet.

Omvärldssyn

Föreningen Rasbo i Samverkan skall ständigt söka stöd för sin verksamhet i bygden, i Uppsala kommun och i omvärlden. En positiv status behövs för att föreningen skall kunna verka på ett framgångsrikt sätt. Här är statsmakternas stöd önskvärt. Genom ett aktivt arbete skall föreningen göra sig känd och framstå som en seriös och ansvarstagande samtalspartner.

Mediernas rapportering är också viktig. Genom att förse nyhetsmedierna med information om föreningens arbetssätt i kombination med några positiva ”pilotfall” kommer föreningens renommé att stärkas betydligt.

Önskvärt är att föreningen i ett längre perspektiv framstår som ett mönster för demokratiskt nytänkande. Att man kan uppnå goda resultat genom en breddad demokratisk samverkan, gehör för goda idéer och ett effektivt utnyttjande av skattemedel. I förlängningen visar detta på hur man både kan arbeta på ett demokratiskt sätt och ta tillvara praktiska lösningar utan att fastna i politisk kohandel.

Vision

Genom sitt arbete bidrar föreningen till en fortsatt gynnsam utveckling av det geografiska område som till och med år 2002 utgjorde Rasbo kommundel. Genom en ökad service och en förbättrad infrastruktur hålls livskvaliteten på en hög nivå. Det är trevligt att bo och verka i Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna, och det är möjligt att finna sig väl tillrätta under alla skeden i livet. Det är enkelt att färdas till och från området och det finns ett rikt fritids- och kulturliv.

Visionen förverkligas genom ett aktivt arbete av och för invånarna själva, såväl genom enskilda initiativ som genom föreningslivet i samverkan med kommunens olika organ.

Föreningen Rasbo i Samverkan medverkar till att förverkliga idéer som lyfts fram genom enskilda eller föreningsdrivna förslag i öppna diskussioner. Information om vilka möjligheter den enskilde har att väcka frågor lämnas regelbundet via lokala utskick, annonsering och uppdaterad information på hemsida.

I omvärlden är föreningen känd för sin förmåga att snabbt och effektivt kunna samla berörda parter till givande samtal. Föreningens idéer präglas av både kostnadseffektivitet och nytänkande, och dess seriösa framtoning väcker gehör både i Uppsala och på riksplanet. Föreningens förslag till lösningar av olika slags problem tas på allvar centralt i Uppsala. Rasbo i Samverkan utgör därför en naturlig remissinstans i alla frågor som berör demokrati, brett samarbete och lokal utveckling.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Information om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter  finner du i dokumentet Rasbo i Samverkan Integritetspolicy.