Föreningens policy

Denna policy är antagen vid styrelsemöte 2021-01-13.

Syftet med nedanstående policy är dels att kommunicera inriktningen på föreningens verksamhet till olika intressenter som boende och verksamma i Rasbobygden samt politiker och tjänstemän i kommunen och regionen, dels att vara ett styrande dokument för styrelsens arbete tillsammans med föreningens stadgar och arbetsplan.

Bakgrund och ändamål

Föreningen Rasbo i Samverkan bildades i samband med att kommundelsnämnderna inom Uppsala kommun avvecklades den 1 januari 2003. Ledamöterna i den dåvarande kommundelsnämnden i Rasbo tog då initiativ till att i föreningsform fortsätta arbetet med utvecklings- och demokratifrågor.

Enligt föreningens stadgar, antagna vid årsstämman den 12 mars 2020, skall föreningen i samarbete med politiska partier, föreningar, organisationer och företag inom Rasbobygden, initiera, behandla och driva demokrati- och utvecklingsfrågor i församlingarna Rasbo-Rasbokil, Tuna och Stavby. Föreningen ska vara en länk mellan bygdens befolkning och det offentliga samhället, sprida information och bedriva kommunikation kring landsbygdsfrågor.

Föreningens verksamhet skall finansieras genom bidrag från Uppsala kommun och medlemsavgifter. Andra finansiärer kan även komma ifråga. Medlen ska nyttjas i enlighet med ”Uppsala kommuns riktlinjer för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling” (KSN-2017-1920).

Fokusområden och arbetssätt

Föreningen skall driva frågor av lokalt övergripande karaktär, där problemen kan lösas till nytta för boende och verksamma i bygden. Föreningens fokusområden är:

Landsbygdsutveckling; trafik och kommunikationer; vård, omsorg och utbildning; natur, kultur och fritid; trygghet och krishantering; integration.

Aktiviteter inom fokusområdena utvecklas i föreningens årliga verksamhetsplan.

Detta uppnår föreningen genom att:

  • Skapa och upprätthålla ett väl fungerande nätverk inom Rasbobygden, samt initiera och driva samverkan mellan olika föreningsgrupper i bygden.
  • Samverka med Uppsalas politiker och tjänstemän och vid behov sammanföra ansvariga beslutsfattare i konstruktiva diskussioner.
  • Prioritera frågor som främjar en lokal utveckling till nytta för samtliga boende och verksamma i bygden.
  • Lyfta fram missförhållanden som hindrar utveckling och föreslå lösningar på övergripande problem.
  • Informera boende och verksamma i bygden och omvärlden om aktuella frågor och verksamheter som rör Rasbobygden genom föreningens publikation Ristaren, föreningens hemsida och Facebooksida samt andra media.

Vision (5 – 10 års sikt)

Genom sitt aktiva arbete är föreningen känd i bygden, i Uppsala kommun och i omvärlden och framstår som en seriös och ansvarstagande samtalspartner. Genom sitt arbete bidrar föreningen till en fortsatt gynnsam utveckling av Rasbobygden. Det är trevligt att bo och verka i Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna, och det är möjligt att finna sig väl tillrätta under alla skeden i livet. Det är enkelt att färdas till och från området och
det finns ett rikt fritids- och kulturliv.

Visionen förverkligas genom ett aktivt arbete av och för boende och verksamma i bygden, såväl genom enskilda initiativ som genom föreningslivet i samverkan med kommunens olika organ. Föreningen Rasbo i Samverkan medverkar till att förverkliga idéer som lyfts fram genom enskilda eller föreningsdrivna förslag i öppna diskussioner.
Information om vilka möjligheter den enskilde har att väcka frågor lämnas regelbundet via Ristaren och andra lokala utskick, annonsering och information på hemsida samt Facebooksida.

Föreningens integritetspolicy (enligt GDPR)

Information om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter framgår av dokumentet Rasbo i Samverkan Integritetspolicy.