Verksamhetsplan

Rasbo i Samverkans verksamhetsplan för år 2020

 

Övergripande inriktning

RiS ska under år 2020 bedriva verksamheten i enlighet med det långsiktiga ändamålet i föreningens stadgar och ”Uppsala kommuns riktlinjer för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling” (KSN-2017-1920).

Under året ska RiS fortsätta att initiera, behandla och driva de demokrati- och utvecklingsfrågor som är av stor betydelse för alla boende, såväl yngre som äldre, i församlingarna Rasbo – Rasbokil, Tuna och Stavby (Rasbobygden).
RiS ska utveckla förmågan att vara en länk mellan Rasbobygdens befolkning och det offentliga samhället, så att förutsättningar skapas för ett hållbart, inkluderande och jämställt engagemang i alla åldersgrupper.
Fokus ska vara på att sprida information och bedriva kommunikation kring landsbygdsfrågor.
Verksamheten ska bedrivas med beaktande av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Strävan ska vara att öka antalet medlemmar i föreningen.

 

Samverkan

Samverkan ska ske med Uppsala kommun, Region Uppsala och berörda myndigheter samt föreningar, organisationer och företag inom Rasbobygden. Inspiration och kunskap om verksamheten i bygdens angränsande områden ska inhämtas.
Samverkan ska ske genom:

 • Kvartalsvisa möten med ansvariga tjänstemän, politiska företrädare och företag.
 • Månadsvisa möten med föreningar och boende på olika platser i Rasbobygden.
 • Ett studiebesök per halvår på intressanta platser i bygdens angränsande områden.

 

Information

RiS publikation Ristaren ska utvecklas till att omfatta återkommande information från Uppsala kommun och Region Uppsala samt aktuell verksamhet i bygden genom föreningars, lokala företags och andra organisationers initiativ. Strävan ska vara att innehållet ska vara av intresse för alla åldrar. Föreningars kostnadsfria annonsering ska uppmuntras.
RiS hemsida och Facebooksida ska utvecklas med målsättningen att bli tillgängliga och aktuella platser för information och kommunikation. Andra möjligheter att nå ut med information ska utvecklas efter hand.

 • Ristaren ska utges med sex nummer under året.
 • Hemsidan www.rasbo.org ska fortlöpande uppdateras och hållas aktuell.
 • RiS Facebooksida ska bli mer känd och bli ett utrymme för dialog.
 • Informationsdagar med efterfrågade teman ska hållas en gång per halvår/år.
 • En folder med information om RiS verksamhet ska skapas.

 

Landsbygdsutveckling

RiS ska fånga upp och driva frågor om behov av åtgärder för att underlätta att bo och verka i Rasbobygden, avseende service, bostadsbyggande och företagande m m. Följande områden ska prioriteras:

 • Inrättande av en servicepunkt i Gåvsta.
 • Utbyggnad av återvinningsmöjligheter.
 • Att flera platser besöks av kommunens bygglovsbil.
 • Stöd till utarbetande av medborgarbudget för år 2021.

 

Trafik och kommunikationer

RiS ska fortsätta att föra dialog med ansvariga myndigheter och företag rörande säkert och effektivt resande för Rasbobygdens befolkning. Särskilt ska följande frågor drivas:

 • Tillgång till allmänna kommunikationer i förhållande till de boendes behov.
 • Pendlarparkering i Gåvsta.
 • Säkra, markerade och underhållna cykelleder.
 • Åtgärder för trafiksäkerhet på utsatta platser.

 

Vård, omsorg och utbildning

RiS ska fortlöpande följa upp och informera om frågor rörande:

 • Tillgänglighet till Rasbo vårdcentral.
 • Vård- och trygghetsboende.
 • Förskola och skola.
 • Ungdomsverksamhet.

 

Natur, kultur och fritid

RiS ska fortlöpande följa upp och informera om frågor rörande:

 • Naturvårds- och fritidsområden.
 • Fritidsverksamhet.
 • Idrottsverksamhet.
 • Kulturell verksamhet.

 

Trygghet och krishantering

RiS ska initiera och förmedla information om den enskildes och samhällets åtgärder för trygghet, samt behov av förberedelser för att kunna hantera en krissituation. Särskilt ska följande aktiviteter genomföras:

 • Temamöten på fyra platser i Rasbobygden om krisplanering och räddningstjänst.
 • Studiecirkel om samhällets funktion i kris.
 • Föredrag och diskussion vid årsstämma om upplevd otrygghet i samhället.
 • Utbildning i första hjälpen i samverkan med bygdens föreningar.

 

Integration

RiS ska delta i arbete rörande integration, inklusion och jämställdhet. Integrationsprojektet i samverkan med Rasbo Pastorat och Nyby Vision ska fortsätta i samma omfattning som föregående år.

 • Representanter ur RiS ska medverka i integrationsprojektets månatliga träffar.

 

Uppföljning av verksamheten

Under året ska verksamheten och måluppfyllelsen följas upp genom checklistor som utarbetas för de olika aktiviteterna ovan. För varje aktivitet utses ansvarig styrelseledamot som rapporterar vid styrelsesammanträden och utarbetar underlag för föreningens återrapportering till Uppsala kommun.

Styrelsen kan vid behov revidera verksamhetsplanen i samband med uppföljningen så att personella och ekonomiska resurser nyttas på effektivast möjliga sätt.

 

Rasbo 2020-02-14

Styrelsen för Rasbo i samverkan